Podstawy prawne działania KPP w Lesku - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Lesku

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Komenda Powiatowa Policji w Lesku jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy, przy pomocy którego Komendant Powiatowy Policji w Lesku realizuje zadania Policji, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie, w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze powiatu leskiego.
Działalność Komendy Powiatowej Policji w Lesku podlega nadzorowi  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów województwa podkarpackiego oraz organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi i utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Lesku określają:
1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /z późn.zm./
2. Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
3. Zarządzenie nr 557 z dnia 30 maja 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
4. Zarządzenie nr 1031 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
5. Zarządzenie nr 361 z dnia 26 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
6. Zarządzenie nr 1388 z dnia 20 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
7. Zarządzenie nr 92 z dnia 11 luty 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
8. Zarządzenie nr 204 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
9. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Lesku - tekst jednolity oraz zmiany: zmiana regulaminu z dnia 5.11.2014 r. , zmiana regulaminu z dnia 8.05.2015 r., zmiana regulaminu z dnia29.07.2015 r., zmiana regulaminu z dnia 22.03.2016 r., zmiana regulaminu z dnia 21.12.2016 r., zmiana regulaminu z dnia 6.12.2017 r. , zmiana regulaminu z dnia 24 kwietnia 2019 r.
 

Metryczka

Data publikacji 08.07.2009
Data modyfikacji 29.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lesku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
sierż. K. Antosz- Ulan
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Kulig KPP Lesko
Osoba modyfikująca informację:
asp.szt. Katarzyna Fechner
do góry