Praktyki - Komenda Powiatowa Policji w Lesku

Biuletyn Informacji Publicznej

Praktyki

PROCEDURA 
DOTYCZĄCA PRZYJĘĆ NA STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE
 W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W LESKU
I. Wymagane dokumenty
Osoby zainteresowane odbyciem studenckich praktyk zawodowych w Komendzie Powiatowej Policji w Lesku składają następujące dokumenty:
1) formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Powiatowej Policji w Lesku - załącznik nr 1 (dostępny na stronie http://bip.lesko.kpp.policja.gov.pl) 
2) zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta;
3) kserokopię dowodu osobistego i aktualnej legitymacji studenckiej;
4) kserokopię ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
5) kserokopię programu (zakresu) praktyki;
6) imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk zawodowych z ramienia Uczelni (opiekun dydaktyczny);
7) oświadczenie o niekaralności - załącznik nr 2;
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 3;
9) informację w sprawie monitoringu wizyjnego – załącznik nr 4
 
II. Termin i miejsce składania dokumentów
Formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałą dokumentacją należy złożyć na co najmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki osobiście w Zespole ds. Kadr i Szkolenia KPP w Lesku ( tel. kontaktowy 13 468 7360) lub przesłać pocztą na adres: Komenda Powiatowa Policji w Lesku, ul. Przemysłowa 24, 38-600 Lesko z dopiskiem „praktyki studenckie”.
Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane. 
 
III. Rozpatrzenie zgłoszenia
 
1) Prawidłowe zgłoszenie opiniują koordynator praktyk oraz kierownik komórki organizacyjnej, w której realizowana ma być praktyka. 
2) O przyjęciu studenta na praktykę decyduje Komendant Powiatowy Policji w Lesku lub osoba przez niego upoważniona. 
3) W zależności od możliwości organizacyjnych KPP w Lesku termin odbycia praktyki przez studenta może zostać zmieniony przez kierownika tej komórki.
4) Liczba miejsc odbywania praktyk studenckich w Komendzie powiatowej Policji w Lesku podyktowana jest aktualnymi możliwościami organizacyjnymi jednostki, stąd spełnienie przez studenta wszystkich kryteriów formalnych nie gwarantuje przyjęcia na praktykę. 
5) Osoba składająca formularz zgłoszeniowy otrzymuje pisemną lub telefoniczną informację o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia, bez podania przyczyny.
6) Złożona dokumentacja nie będzie odsyłana do zainteresowanego. 
 
IV. Zawarcie umowy
 
1) Praktyka studencka realizowana jest na podstawie pisemnej umowy, która zostaje zawarta pomiędzy uczelnią reprezentowaną przez Rektora lub osobę przez niego upoważnioną, a Komendą Powiatową Policji w Lesku reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego Policji w Lesku. 
2) Umowa sporządzana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron).
3) Umowę należy dostarczyć do Zespołu ds. Kadr i Szkolenia KPP w Lesku, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem praktyki. 
 
V. Organizacja i przebieg praktyki
 
1) W dniu rozpoczęci praktyki student zgłasza  się o godz. 8.00 do Zespołu ds. Kadr i Szkolenia KPP w Lesku, ul. Przemysłowa 24. Nie zgłoszenie się w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z odbywania praktyki. 
2) Koordynator studenckich praktyk zawodowych:
a) zapozna praktykanta z regulaminem Komendy Powiatowej Policji w Lesku;
b) zapozna praktykanta z zasadami odbywania praktyki w Policji;
c) zapozna praktykanta ze strukturą organizacyjną KPP w Lesku;
d) będzie nadzorował realizację praktyki zgodnie z przedłożonym programem praktyk. 
3) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Powiatowej Policji w Lesku w dniu rozpoczęcia praktyki wyda praktykantowi imienną przepustkę umożliwiającą przebywanie na terenie KPP w Lesku oraz zapozna praktykanta z przepisami o ochronie informacji niejawnych.
4) Inspektor Ochrony Danych lub kierownik komórki organizacyjnej, w której realizowana będzie praktyka, przeprowadzi szkolenie z zakresu przetwarzania danych osobowych oraz przestrzegania polityk administratora. 
5) Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ochrony przeciwpożarowej Komendy Powiatowej Policji w Lesku przeprowadzi szkolenie z zakresu bhp i ppoż. 
6) Kierownik komórki organizacyjnej KPP w Lesku właściwy dla miejsca odbywania studenckich praktyk zawodowych przeprowadzi instruktaż stanowiskowy w zakresie bhp.
7) Kierownik komórki organizacyjnej KPP w Lesku właściwy dla miejsca odbywania studenckich praktyk zawodowych potwierdzi odbycie praktyki w formie preferowanej przez uczelnię.  
 
VI. Informacje uzupełniające
 
1) Praktyki studenckie realizowane w Komendzie Powiatowej Policji w Lesku są nieodpłatne. KPP w Lesku nie pokrywa kosztów ubezpieczenia, dojazdu i zakwaterowania w czasie odbywania praktyk. 
2) W Komendzie Powiatowej Policji w Lesku nie są organizowane praktyki zawodowe dla uczniów szkół średnich. 
 
 

Metryczka

Data publikacji 17.05.2019
Data modyfikacji 02.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lesku
Osoba udostępniająca informację:
asp.szt. Katarzyna Fechner KPP Lesko
Osoba modyfikująca informację:
asp.szt. Katarzyna Fechner
do góry