Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Lesku

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności

•    zmiany przepisów prawa,

•    podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego. 


Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego  Policji w Lesku. W przypadku braku właściwości Komendy Powiatowej Policji w Lesku, petycję przesyła się do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.


Petycja powinna zawierać:


1.    oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),

2.    wskazanie adresata petycji,

3.    wskazanie przedmiotu petycji,

4.    petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

 

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

 

Petycje można składać:

•    listownie na adres:  Komenda Powiatowa Policji w Lesku 

                                          ul. Przemysłowa 24
                                          38 – 600 Lesko

•    doręczyć osobiście 

•    faksem – na numer: (13) 46 87 319

•    za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej www.epuap.gov.pl.

•    za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres lesko@rz.policja.gov.pl

 

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Metryczka

Data publikacji 02.11.2015
Data modyfikacji 02.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lesku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Grochmal
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Grocham
Osoba modyfikująca informację:
asp.szt. Katarzyna Fechner
do góry