Patronat honorowy Policji - Komenda Powiatowa Policji w Lesku

Biuletyn Informacji Publicznej

Patronat honorowy Policji

Patronat honorowy Policji

DECYZJA NR 132/2018
KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W LESKU
z dnia 5 grudnia 2018 roku

w sprawie obejmowania przez Komendanta Powiatowego Policji w Lesku honorowego patronatu lub udział w komitecie honorowym


Na podstawie § 6 zarządzenia nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP z 2014 r., poz. 38 z późn. zm.) postanawia się co następuje:

§1

1. Komendant Powiatowy Policji w Lesku obejmuje patronat honorowy lub uczestniczy w komitecie honorowym tylko w przedsięwzięciu związanym z zakresem ustawowych zadań Policji na terenie powiatu leskiego, wymagającym wyróżnienia i podkreślenia szczególnego charakteru, zwanym dalej „przedsięwzięciem”.

2. Objęcie patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym, zwane dalej „patronatem”, wymaga zgody Komendanta Powiatowego Policji w Lesku.

3. Objęcie przez Komendanta Powiatowego Policji w Lesku patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego ze strony Komendanta Powiatowego Policji w Lesku.

 

§ 2

Komendant Powiatowy Policji w Lesku może objąć patronat na wniosek złożony przez organizatora (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do decyzji). Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić w szczególności:

 opis i cel przedsięwzięcia;
 termin;
 miejsce;
 szczegółowy program;
proponowaną formę zaangażowania Komendanta Powiatowego Policji w Lesku;
 listę współorganizatorów, partnerów, których nazwy (nazwiska) lub logo będą publikowane w związku z wydarzeniem;
oświadczenie informujące, że w związku z zaplanowanym wydarzeniem nie będą prowadzone żadne działania o charakterze promocyjnym konkretnych produktów lub usług czy firm, w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie Komendanta Powiatowego Policji w Lesku dla nich (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do decyzji).


§ 3

1. Wniosek wraz z oświadczeniem winien być przesłany na adres Komendy Powiatowej Policji w Lesku, ul. Wincentego Pola 4, 38-600 Lesko, lub złożony w sekretariacie Komendy Powiatowej Policji w Lesku (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30), bądź przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail lesko@rz.policja.gov.pl w terminie umożliwiającym jego rozpatrzenie, nie później niż na 30 dni przed dniem wydarzenia lub przedsięwzięcia.

2. Komendant Powiatowy Policji w Lesku może zwrócić się do właściwej komórki organizacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie o wydanie opinii w sprawie zasadności objęcia patronatu honorowego lub udziału Komendanta Powiatowego Policji w Lesku w komitecie honorowym wydarzenia lub przedsięwzięcia.

3. Po wpłynięciu wniosku Komendant Powiatowy Policji w Lesku przekazuje wniosek do zaopiniowania przez „Zespół Opiniodawczy” - w składzie: Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego, Naczelnik Wydziału Kryminalnego, oficer prasowy lub inny policjant wskazany przez komendanta.                                                                                       

4.Zespół Opiniodawczy przygotowując opracowanie wniosku zobowiązany jest ocenić:

1) czy przedsięwzięcie spełnia wymagania określone w § 2;

2) czy cel przedsięwzięcia uzasadnia zaangażowanie autorytetu Komendanta Powiatowego Policji w Lesku a jeśli tak, to w jakiej formie;

3) w stosunku do przedsięwzięć o charakterze naukowym lub opiniotwórczym:

a) planowaną tematykę wystąpień;

b) dobór prelegentów oraz zaproszonych gości;

c) rodzaj instytucji wspierających przedsięwzięcie merytorycznie;

4) czy istnieje zagrożenie, że patronat honorowy Komendanta Powiatowego Policji w Lesku zostanie wykorzystany w celu promocyjnym produktów lub usług albo w działaniach z zakresu reklamy bądź public relations (PR).

5. Komendant Powiatowy Policji w Lesku może zwrócić się do wnioskodawcy o przekazanie dodatkowych informacji lub wyjaśnień.

 

§4

 

Decyzja Komendanta Powiatowego Policji w Lesku o przyznaniu patronatu honorowego/udziale w komitecie honorowym jest przekazywana wnioskodawcy w formie pisemnej (wzór pisma stanowi załącznik nr 3 do decyzji).
Odmowa objęcia patronatu honorowego lub udziału Komendanta Powiatowego Policji w Lesku w komitecie honorowym jest ostateczna. Wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy.
§5

 

Komendant Powiatowy Policji w Lesku może wyrazić zgodę na zamieszczenie przez organizatora informacji o objęciu przez Komendanta Powiatowego Policji w Lesku patronatu w materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia (wzór logo stanowi załącznik nr 4 do decyzji).

 

 

 

§ 6

 

Osobą zajmującą się zagadnieniem patronatu honorowego w KPP Lesko jest oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Lesku.

 

§ 7

 

 Traci moc decyzja nr 30/2015 Komendanta Powiatowego Policji w Lesku z dnia 23 kwietnia 2015 r.

 

§ 8

 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komendant Powiatowy Policji w Lesku

kom. Jacek Pączek

 

Pliki do pobrania

  • 32.5 KB
  • 28 KB
  • 1.99 MB
  • 1.99 MB

Metryczka

Data publikacji 28.04.2015
Data modyfikacji 06.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lesku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
młodszy aspirant Katarzyna Fechner
Osoba udostępniająca informację:
młodszy aspirant Katarzyna Fechner KPP Lesko
Osoba modyfikująca informację:
asp.szt. Katarzyna Fechner
do góry