DODO - Komenda Powiatowa Policji w Lesku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w Komendzie Powiatowej Policji w Lesku

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019, poz. 125), dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Lesku:

 

- adres: ul. Przemysłowa 24, 38-600 Lesko.

 

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Lesku sprawuje Inspektor ochrony danych:

- Justyna Obłaska

-  adres: ul. Przemysłowa 24, 38-600 Lesko,

- e-mail:  iod.lesko@rz.policja.gov.pl.

 

3. W Komendzie Powiatowej Policji w Lesku dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także do wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

 

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

 

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych (dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

- prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Metryczka

Data publikacji 29.04.2019
Data modyfikacji 31.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lesku
Osoba udostępniająca informację:
asp.szt. Katarzyna Fechner KPP Lesko
Osoba modyfikująca informację:
asp.szt. Katarzyna Fechner
do góry