Ochrona danych osobowych - Komenda Powiatowa Policji w Lesku

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO
W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W LESKU 
 
 
Szanowna Pani/Szanowny Panie,
Zgodnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji 
w Lesku jest Komendant Powiatowy Policji w Lesku z siedzibą w Lesku – adres: ul. Wincentego Pola 4, 38-600 Lesko. 
 
2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Lesku sprawuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych - adres: ul. Wincen-tego Pola 4, 38-600 Lesko, e-mail: iod.lesko@rz.policja.gov.pl
 
3. W  Komendzie Powiatowej Policji w Lesku, dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
 
 
4. Odbiorcy danych osobowych.
 
w rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:
prawo dostępu do własnych danych osobowych,
prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w do-wolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż wskazany w przepisach o archiwizacji (zasady klasyfikacji oraz okres przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji).
7. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

 

Metryczka

Data publikacji 25.05.2018
Data modyfikacji 04.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lesku
Osoba udostępniająca informację:
asp.szt. Katarzyna Fechner KPP Lesko
Osoba modyfikująca informację:
asp.szt. Katarzyna Fechner
do góry