Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego

Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego

Informacja dla osób niesłyszących.

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011.209.1243 z zm.) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu mają prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.

W kontakcie z urzędem osoba uprawniona ma prawo do pośrednictwa tłumacza - może to być tłumacz PJM (polskiego języka migowego) lub tłumacz SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (system komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, trzeba powiadomić o tym urząd składając wniosek o świadczenie usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN, za pośrednictwem:
e-mail: lesko@rz.policja.gov.pl
faksu: 47 82 923 19,
poczty tradycyjnej na adres: ul. Przemysłowa 24, 38-600 Lesko
lub złożyć osobiście w sekretariacie lub u oficera dyżurnego KPP
co najmniej na 3 dni robocze przed dniem, w którym planuje się załatwiać sprawę w urzędzie,  z wyłączeniem sytuacji nagłych.

wniosek o świadczenie usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN w formacie doc.


Zgłoszenie powinno zawierać:

-imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej wraz ze wskazaniem terminu i godziny w której zgłaszający zgłosi się w Komendzie Powiatowej Policji w Lesku,

-wskazanie wybranej metody komunikowania się oraz rodzaju sprawy w jakiej zamierza stawić się w Komendzie,

-wskazanie sposobu kontaktu ze zgłaszającym w wypadku potrzeby szybkiego kontaktu w wypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi (np. numer telefonu, faxu, adres poczty elektronicznej),

Po dokonaniu zgłoszenia Komenda Powiatowa Policji w Lesku jest zobowiązana do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym, na zasadach określonych w ustawie. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Komenda zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w ww. ustawie.

Urząd ma obowiązek wybrać tłumacza z rejestru tłumaczy, prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego w Rzeszowie. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

W kontakcie z urzędem można będzie załatwiać sprawy za pomocą tzw. osoby przybranej, pośredniczącej w kontakcie. Może to być znajomy lub członek rodziny, wybrany przez osobę głuchą lub głuchoniemą.

W przypadku postępowania toczącego się na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Karnego lub Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia stronom zostanie zapewniony tłumacz w oparciu regulacje prawne w nich zawarte.

Metryczka

Data publikacji 18.11.2014
Data modyfikacji 20.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lesku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
młodszy aspirant Katarzyna Fechner
Osoba udostępniająca informację:
młodszy aspirant Katarzyna Fechner KPP Lesko
Osoba modyfikująca informację:
asp.szt. Katarzyna Fechner
do góry