Dostęp do zasobów archiwalnych

Udostępnianie zasobów archiwalnych w Komendzie Powiatowej Policji w Lesku

Zasób archiwalny zgromadzony w składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Lesku przydatny dla badaczy naukowych to w szczególności szeroko rozumiana dokumentacja zawierająca różnego rodzaju księgi, rejestry, kartoteki, fotografie, filmy, druki urzędowe, a także nagrania dźwiękowe. W archiwum znajdują się m.in. dokumenty z okresu Polski Ludowej świadczące o wszelkich zmianach ustrojowych, rozwoju gospodarki regionu oraz stosunkach społecznych na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

Jednym z podstawowych zadań składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Lesku jest obsługa własnej instytucji poprzez gromadzenie i ewidencjonowanie dokumentów, ponadto wykonywanie usług w zakresie opracowywania kwerend, kopiowania, przetwarzania, a także przekazywania danych przy użyciu różnych systemów teleinformatycznych lub informatycznych nośników danych. Równie ważnym zadaniem jest udostępnianie materiałów archiwalnych i prowadzenie działalności informacyjnej.

Zbiór archiwalny zgromadzony w składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Lesku podporządkowany jest Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji i obejmuje akta wytworzone od 1948 roku do chwili obecnej. Natomiast wszystkie dokumenty i inne materiały wytworzone przez organa bezpieczeństwa państwa tj. Milicję Obywatelską do 1954 r. i Służbę Bezpieczeństwa do 31.07.1990 r. zgodnie z zapisem art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu - zostały przekazane do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

Dokumentację zgromadzoną w składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Lesku udostępnia się do celów służbowych, naukowo-badawczych, publicystycznych i innych.                  

Akta udostępnia się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, który powinien zawierać:

-imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji - jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel,

-nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały - jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

-wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą,

-cel  i sposób wykorzystania udostępnionych materiałów.

Wnioski o udostępnienie należy kierować na adres:

Komendant Powiatowy Policji                                                                                                 

ul. Wincentego Pola 4                                                                                                          

38-600 Lesko


Udostępnianie dokumentacji niearchiwalnej następuje poprzez:

-umożliwienie zainteresowanym lub ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami,

-przekazanie zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie,

-przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt.

Zakres, formę i sposób korzystania z dokumentów archiwalnych określa:
 
Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38 poz. 173);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. z 2008 r. Nr 107, poz.679);

Uregulowaniem prawnym dotyczącym opłat za udostępnienia materiałów archiwalnych jest Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2008 r.

Zarządzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r.          w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA z 2008 r. Nr 9, poz. 42);

Zarządzenie  Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP z 2008 r.  Nr 16, poz.95).

 

Metryczka

Data publikacji 01.02.2013
Data modyfikacji 02.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lesku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Justyna Obłaska
Osoba udostępniająca informację:
młodszy aspirant Katarzyna Fechner KPP Lesko
Osoba modyfikująca informację:
asp.szt. Katarzyna Fechner
do góry